Полезни съвети от НЕЛБО

Какво трябва да знаем за водомерите

При сградите етажна собственост има два вида водомери:

  1. Общ водомер, който измерва цялото подадено количество вода в сградата.
  2. Индивидуални водомери. Монтират се в имоти - апартаменти, магазини, офиси, които са части от етажната собственост. С тях се измерва консумацията на студена и топла (при топлофицирани сгради) вода.

Индивидуалните водомери са собственост на клиентите и тяхно задължение е да ги закупят, като отговорността за тяхната поддръжката, проверка и ремонт е на клиента.

 

Изисквания към индивидуалните водомери

Индивидуалният водомер е средство за измерване на изразходваните количества вода в отделните имоти, затова е важно тези уреди да отговарят на регламентираните изисквания, гарантиращи правилната им експлоатация и функциониране и да са в съответствие с действащите в страната стандарти и нормативни актове.

Потреблението в имоти в сгради в режим на етажна собственост с монтирани пластмасови пломби на входящите холендри и изправни индивидуални водомери се определя въз основа на показанията на тези водомери и съобразено с относимата нормативна уредба, касаеща начисленията на студена вода и/или количеството топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване в топлофицирани сгради.

Индивидуалните водомери трябва да бъдат тип, одобрен от Държавната агенция по метрология и технически надзор, да имат маркировка за оценено съответствие и допълнителна метрологична маркировка – Директива 2014/32/ЕС.

Техническите и метрологични изисквания към средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол/последващи проверки/, в това число и водомери, и тяхното използване по предназначение, се регламентират с Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

На основание чл.34а, ал.1 от Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системи, последващите периодични проверки за индивидуални водомери се извършват на десет години. Годината на извършване на метрологичната проверка е отбелязана на оловната пломба или на стикера, при наличие на такъв. След този период водомера трябва да се смени с нов или да се предостави на оправомощена лаборатория за метрологична проверка.

В случай че след монтажа на водомера, целостта на пластмасовата пломба се наруши, например от ремонт при смяна на тръби или други причини, е необходимо преди пломбиране с пластмасова пломба да се направи последваща проверка в лицензирана лаборатория.

 

Какви са изискванията за монтаж на водомерите?

Водомерите се монтират на отклоненията на водопроводната инсталация, захранваща имота с вода, по посока на водния поток и при спазване на указанията на производителя. Водомерите се монтират на достъпно и светло място, за да може да се извършват отчети на показанията. През тях трябва да преминава водата към всички водочерпни прибори (кранове на чешми, тоалетни казанчета, бойлери, перални, съдомиялни машини и пр.).

 

Какви са условията за узаконяване на водомерите?

За да бъде узаконен водомер за студена и/или топла вода, се извършва пломбиране към водопроводната тръба с пластмасова пломба. Също така циферблатът му е чист, не е изтекла валидността на метрологичната проверка, не е прекъсната връзката на оловната пломба към водомера, броячният механизъм не е блокирал и всички изисквания на производителя за монтаж на водомерите са спазени.  След пломбирането с пластмасова пломба се попълват документи от дружествата, оторизирани да узаконяват водомери – за узаконяване и повече информация се обърнете към обслужващия Ви офис на Нелбо АД.

 

Когато горните условия не са изпълнени, се изисква проверка на водомера в лицензирана метрологична лаборатория. Водомерът се регистрира при условие, че констатацията от лабораторията гласи:

“съответства с одобрения тип” или “годен”. 

  • броячният механизъм не е блокирал;
  • водомерът няма външни повреди;
  • всички изисквания за монтаж на водомерите са спазени.

 

Нелбо съветва - "Монтирайте уреди с дистанционен отчет"

От 1 януари 2027г. всички уреди за дялово разпределение в имотите, в това число и индивидуалните водомери, следва да бъдат дистанционни, гласи Законът за енергетиката от 12 март 2021г. Тази промяна е в унисон с относимите европейски директиви.

 

 

 

 

Обратно към списъка Обратно към списъка
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.