Общи условия

 • ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА НЕЛБО ЕАД
 • Настоящите Общи условия уреждат условията за използване на предоставените от „Нелбо” ЕАД на потребителите на уебсайта http://www.nelbo.com/информационни ресурси и услуги и урежда отношенията между „Нелбо“ ЕАД и потребителите на уебсайта http://www.nelbo.com/
 • I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 • Дефиниции
 • Чл. 1. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази имат следното значение:
 • 1. „http://www.nelbo.com/” е уебсайт – виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на „Нелбо” ЕАД, който представя дейността на „Нелбо” ЕАД и дава възможност за ползване на различни услуги.
 • 2. „Уебсайт” (“website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 • 3. „Нелбо” ЕАД e търговско дружество,със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. Тинтява 15, предоставящо посредством администрирания от него уебсайт http://www.nelbo.com/ ресурсите и услугите, предмет на настоящия договор.
 • 4. „Услуги на Нелбо ЕАД” са предоставяните на потребителите на уебсайта http://www.nelbo.com/ информационни ресурси и материали, както и възможността за регистриране в сайта на абонати на „Нелбо“ ЕАД.
 • 5. „Потребител” e всяко физическо лице, което ползва предоставяни от Нелбо ЕАД чрез уебсайта услуги.
 • 6. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.
 • 7. „Интернет страница” по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
 • 8. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 • 9. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя.
 • Обвързване с Общите условия
 • Чл. 2. Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” при предлагане за публикуване на материали, ресурси или коментари в „Нелбо ЕАД” по чл. 10 от настоящите Общи условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. «Нелбо» ЕАД съхранява в лог-файлове IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.
 • Действие на договора
 • Чл. 3. Договорът е в сила от момента на извършването на електронното изявление по предходния член.
 • Предмет на договора
 • Чл. 4. (1) Нелбо ЕАД предоставя на Потребителя посредством сайта си предвидените по-долу ресурси и услуги при стриктно спазване от страна на последния на изискванията, посочени в настоящите Общи условия и допълнително посочените в съответните Интернет страници на изисквания за конкретните услуги.
 • (2) Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от Нелбо ЕАД безвъзмездно на Потребителя, включват комплекс от ресурси и услуги, част от тях предоставяни свободно на съответните Интернет страници в http://www.nelbo.com/ и част от тях предоставяни след регистрация.
 • (3) Предоставянето на услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на уебсайта. Нелбо ЕАД не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на Нелбо ЕАД (хардуерен, софтуерен проблем, проблем със свързаност и др.).
  Промени в Общите условия
 • Чл. 5. Доколкото предоставяните от Нелбо ЕАД услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време едностранно от Нелбо ЕАД.
 • Чл. 6. При извършване на промени в Общите условия, Нелбо ЕАД се задължава да уведоми Потребителя като публикува в сайта си съобщение за промените в Общите условия и текста на измененията.
 • II. УСЛУГИ НА НЕЛБО ЕАД
 • Услуги на Нелбо
 • Чл. 8. Нелбо ЕАД предоставя следните услуги на Потребителя:
 • 1. Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали и др.
 • 2. Възможност за регистриране на абонатите на Нелбо ЕАД в сайта на Нелбо ЕАД.
 • Оборудване и достъп до Интернет
 • Чл. 9. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.
 • III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
 • Права и задължения на Потребителя
 • Чл. 10. (1) Потребителят има право безплатно да ползва услугите на уебсайта, освен ако за някои услуги не е въведен платен достъп.
 • (2) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси и да се използуват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.
 • Чл. 11. Потребителят на уебсайта се задължава при ползуване на предоставяните от Нелбо ЕАД услуги:
 • 1. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • 2. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • 3. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощено да представлява, или по друг начин да въвежда в заблуждение относно самоличността си.
 • Злоумишлени действия
 • Чл. 12. (1) Потребителят се задължава да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите условия.
 • (2) При неизпълнение на задължението по ал.1, Потребителят дължи обезщетение.
  Интелектуална собственост
 • Чл. 13. (1) Всички елементи на съдържанието на уебсайта http://www.nelbo.com/ , включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на «Нелбо“ ЕАД.
 • (2) Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта без разрешение на «Нелбо» ЕАД, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.
 • (3) Доколкото услугите, предоставяни от «Нелбо» ЕАД, са предназначени изключително за лично ползване, Потребителят няма право да разпространява по какъвто и да било начин, публикуваните в http://www.nelbo.com/материали и ресурси, както и да копира или принтира от тях повече, отколкото разумно е необходимо за личните му нужди.
 • (4) В случай, че елементи или материали от уебсайта бъдат запаметени на компютъра на Потребителя или разпечатани за лична и нетърговска употреба, Потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на «Нелбо» ЕАД.
 • (5) При копиране или възпроизвеждане на материали и ресурси вън от допустимото, съгласно настоящите Общи условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на «Нелбо» ЕАД, Потребителят дължи на «Нелбо» ЕАД неустойка в размер на 1 000 (хиляда) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава «Нелбо» ЕАД от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.
 • Права и задължения на Нелбо ЕАД. Ограничаване на отговорността
 • Чл. 14. (1) «Нелбо» ЕАД не гарантира по какъвто и да е начин, че предоставяните услуги са незасегнати от компютърни вируси, троянски коне или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи.
 • (2) С приемане на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. «Нелбо» ЕАД не отговоря за вреди, евентуално причинени на Потребителя при ползуване на предоставяните услуги.
 • Чл. 15. (1) «Нелбо» ЕАД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
 • (2) «Нелбо» ЕАД не гарантира, че предоставяните услуги ще бъдат непрекъсваеми и винаги свободни от грешки.
 • (3) «Нелбо» ЕАД има право по своя преценка да прекратява предоставянето на услугите.
 • IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 • Лични данни
 • Чл. 16. «Нелбо» ЕАД има право да събира и използва информация относно Потребителя, когато същия използва услугите, предмет на настоящите Общи условия. Информацията, чрез която Потребителя може да бъде идентифициран, може да включва име, рождена дата, пощенски адрес, постоянен адрес по местоживеене, e-mail адрес, професия, телефонен номер, както и всяка друга информация, която същия предоставя доброволно при ползване на услугите на «Нелбо» ЕАД.
 • Обработване на информация за Абоната
 • Чл. 17. (1) Нелбо ЕАД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод предоставяне на услугите – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 • (2) В Интернет страницата на съответната услуга, във връзка с която се обработват данните, Нелбо ЕАД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставянето им и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
 • (3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че Потребителя или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Нелбо ЕАД има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните органи на властта съгласно приложимите закони.
 • Цели, за които може да се използва информацията
 • Чл. 18. (1) Информацията по чл. 16 може да бъде използвана от Нелбо ЕАД за целите предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на услуги на Потребителя, за запитвания, за статистически и други цели.
 • (2) Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Нелбо ЕАД.
 • Разкриване на информацията
 • Чл. 19. Нелбо ЕАд се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
 • 1. е получил изричното съгласие на Потребителя;
 • 2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • 3. други посочени в закона случаи.
 • V. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА
 • Прекратяване
 • Чл. 20. (1) Договорът между страните се прекратява при преустановяване на дейността на Нелбо ЕАД.
 • (2) Нелбо ЕАД може по всяко време едностранно, без предизвестие и без да дължи каквито и да е обезщетения за вреди и пропуснати ползи да прекрати поддържането на уебсайта http://www.nelbo.com/
 • (3) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от Нелбо ЕАД услуги.
 • VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
 • Недействителност
 • Чл. 21. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 • Приложимо право
 • Чл. 30. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 • Настоящите Общи условия са приети с решение на „Нелбо ” ЕАД и влизат в сила считано от 01.10.2010г.